Tư vấn tiết kiệm thuế tại Việt Nam

Phạm vi dịch vụ

Công ty chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn tiết kiệm thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2015, bao gồm:

  • Xác định thuế TNDN trong năm 2015 phải nộp (thuế suất 22%) ở mức tiết kiệm nhất.
  • Tư vấn chứng từ pháp lý cần thiết để tiết kiệm thuế Thu nhập doanh nghiệp.

 Nội dung dch v

  • Tư vấn bổ sung chứng từ để hợp thức hóa nghiệp vụ chi phí không có hóa đơn phát sinh trong năm trong khuôn khổ pháp luật cho phép và có tham chiếu văn bản.
  • Kiểm soát chi phí khác vượt mức không chế 10%.
  • Kiểm soát lợi nhuận theo kế hoạch của chủ doanh nghiệp.
  • Kiểm soát thuế TNDN phải nộp trong số liệu cho phép để tiết kiệm thấp nhất số thuế phải nộp ngân sách Nhà nước.

 Phương pháp thực hiện

  • Hàng quý, bộ phận kế toán phải gởi báo cáo tài chính và cập nhật sổ sách để kịp thời đưa ra hướng xử lý.
  • Tham chiếu chi tiết văn bản pháp lý cho từng nghiệp vụ tư vấn.
  • Việc thực hiện dịch vụ có thể gặp mặt trực tiếp, email hoặc điện thoại khi có phát sinh nghiệp vụ.
  • Bảo mật thông tin.

 

Tin nổi bật

DANH SÁCH KỂM TOÁN VIÊN (new)
Cập nhật chính sách thuế 2020(new)
Thông tư 202 ngày 22/12/2014 Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất
Công văn số: 12568/BTC-CĐKT ngày 09 tháng 09 năm 2015 của BỘ TÀI CHÍNH (new)
Báo cáo tài chính và hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

Dịch vụ