Chi nhánh Hà Nội

  • Địa chỉ:            13/6 Kim Đồng, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
  • Điện thoại:       (+84) 4 3668 6533/ 4 3668 6534
  • Giám đốc:        Ông BÙI THẾ DŨNG
  • Di động:           (+84) 913 550 685
  • Email:              ktvn@vietnhataudit.com;                    
  • Website:          http://vietnhataudit.com/vi/trangchu/


Tin nổi bật

DANH SÁCH KỂM TOÁN VIÊN (new)
Cập nhật chính sách thuế 2020(new)
Thông tư 202 ngày 22/12/2014 Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất
Công văn số: 12568/BTC-CĐKT ngày 09 tháng 09 năm 2015 của BỘ TÀI CHÍNH (new)
Báo cáo tài chính và hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

Dịch vụ