Kiểm toán báo cáo tài chính

Phạm vi dịch vụ

Công ty chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Cuộc kiểm toán được thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán, kế toán Việt Nam hiện hành và các quy tắc được chấp nhận một cách rộng rãi. Cuộc kiểm toán được thực hiện cụ thể như sau:

 • Tư vấn và cập nhật các quy định mới ban hành về kế toán, thuế do Bộ Tài Chính ban hành cho Công ty trong suốt niên độ tài chính.
 • Rà soát toàn bộ chứng từ và sổ sách kế toán.
 • Kiểm toán và phát hành báo cáo tài chính cho năm 2015.
 • Lập Thư quản lý trình bày toàn bộ các vấn đề mà Công ty cần phải khắc phục và hướng giải quyết.
 • Báo cáo được lập bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Kế hoạch thực hiện

Chương trình kiểm toán Báo cáo tài chính được thực hiện trình tự các bước như sau:

 Bước 1:  Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty

Mục đích của bước này là tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 • Tìm hiểu vệ việc tổ chức, kiểm soát đối với hệ thống kế toán tài chính, luân chuyển chứng từ cũng như việc lập báo cáo tài chính
 • Xác định cụ thể phạm vi và phương pháp kiểm toán
 • Lập chương trình kiểm toán và lựa chọn kiểm toán viên thích hợp nhất cho cuộc kiểm toán

 Bước 2: Tiến hành cuộc kiểm toán

 • Kiểm tra, rà soát các chứng từ và tài liệu kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp theo các quy định của chế độ kế toán Việt Nam.
 • Kiểm tra các nghiệp vụ mua sắm máy móc thiết bị và xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp
 • Kiểm tra nghiệp vụ góp vốn
 • Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Nhà nước về luật thuế, kế toán tài chính trong doanh nghiệp 
 • Xác nhận số dư tiền gởi ngân hàng và công nợ bằng cách phát hành các thư xác nhận
 • Phân tích các tỷ số tài chính để xác định tính hợp lý của số liệu báo cáo tài chính
 • Thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế (nếu cần thiết)

 Bước  3: Thảo luận với khách hàng và tiến hành lập báo cáo kiểm toán

 • Thảo luận các vấn đề liên quan đến cuộc kiểm toán với Ban Giám Đốc doanh nghiệp
 • Phát hành dự thảo của Báo cáo kiểm toán
 • Phát hành Báo cáo kiểm toán chính thức sau khi nhận được sự phản hồi đồng ý từ khách hàng

Tin nổi bật

DANH SÁCH KỂM TOÁN VIÊN (new)
Cập nhật chính sách thuế 2020(new)
Thông tư 202 ngày 22/12/2014 Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất
Công văn số: 12568/BTC-CĐKT ngày 09 tháng 09 năm 2015 của BỘ TÀI CHÍNH (new)
Báo cáo tài chính và hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

Dịch vụ