Cho thuê cá nhân đủ điều kiện để mở pháp nhân tại Việt Nam

Phạm vi dịch vụ

Cung cấp nhân sự có đủ điều kiện quy định của Nhà nước để mở pháp nhân tại Việt Nam.

Nội dung và phí dịch vụ

Cung cấp nhân sự dủ điều kiện. Nếu nhân sự tham gia vận hành, nội dung công việc phải quy định cụ thể và phí theo thỏa thuận trong từng trường hợp cụ thể.

Nếu chỉ cung cấp nhân sự để duy trì pháp nhận, phí dịch vụ tối thiểu phí là 500 USD/tháng/dịch vụ.