Thẩm định giá trị tài sản

Phạm vi dịch vụ

 Thẩm định toàn bộ tài sản the nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời phát hành chứng thư thẩm định giá (bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh).

Doanh nghiệp thực hiện

 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và Thẩm Định Giá Amax (“AMAX”).

Nguyên tắc thẩm định giá

 Công việc thẩm định giá của AMAX luôn tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, các nguyên tắc, tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành hoặc các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế được Việt Nam công nhận.

Chứng thư/báo cáo thẩm định giá

Chứng thư/báo cáo thẩm định giá được lập theo mẫu thống nhất trên cơ sở tiêu chuẩn TĐGVN 04, đồng thời đáp ứng tốt nhất các yêu cầu đề ra tại mục B của quý khách hàng.

Số lượng chứng thư/báo cáo thẩm định giá cấp cho quý khách: 02 bản chính.

 Phí dịch vụ thẩm định giá (trọn gói)

Theo bảng danh mục phí đính kèm. Mức phí đã bao gồm thuế GTGT 10%.