Kết nối doanh nghiệp giữa Việt Nam và nước ngoài

Phạm vi dịch vụ

 • Dịch vụ 1: Tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Dịch vụ 2: Định giá tài sản
 • Dịch vụ 3: Niêm yết cổ phiếu
 • Dịch vụ 4: Tư vấn tìm đối tác chiến lược

 

Dịch vụ 01: Tái cấu trúc doanh nghiệp

 Nội dung công việc

Bước 01: Khảo sát và nghiên cứu tổng quát về Tập Đoàn

 • Nghiên cứu cơ cấu tổ chức của Tập đoàn
 • Nghiên cứu sản phẩm, thị trường và thị phần
 • Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến luật pháp
 • Nghiên cứu chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh

Bước 02: Xây dựng cấu trúc hoạt động mới

 • Sản phẩm: Báo cáo tái cấu trúc hoạt động của tập đoàn.
 • Nội dung báo cáo:

+ Tổng quan về doanh nghiệp

+ Hoạt động và quy trình (chiến lược phát triển, quản lý rủi ro – kiểm soát nội bộ, báo cáo tài chính, kế hoạch ngân sách, nhân sự) (*)

+ Kết luận và đề xuất (điểm mạnh, yếu của Tập đoàn và các lĩnh vực cần cải thiện hoặc tái cấu trúc)

+ Chiến lược niêm yết và lộ trình niêm yết.

Bước 03: Mô hình doanh nghiệp

 • Tư vấn các thủ tục pháp lý về chuyển đổi thành công ty Cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Soạn thảo hồ sơ, tài liệu cần thiết để hoàn tất thủ tục chuyển đổi
 • Thay mặt công ty nộp hồ sơ, liên hệ và thực hiện các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới
 • Sản phẩm: Giấy phép đăng ký kinh doanh mới cho các công ty cổ phần

(*) Tổng chi phí khoảng 5,000 USD – 7,000 USD, thời gian 01 tháng.

 

Dịch vụ 2: Định giá tài sản

Nội dung công việc

Bước 01: Khảo sát và nghiên cứu tổng quát về Tập Đoàn

 • Nghiên cứu cơ cấu tổ chức của Tập đoàn
 • Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến luật pháp
 • Nghiên cứu tài sản của các Công ty trong tập đoàn, đặc biệt là tài sản cố định hữu hình và quyền sử dụng đất

Bước 02: Xác định giá trị tài sản

 • Phương pháp: NAV (Net Asset Value hay giá trị tài sản ròng) thời điểm.
 • Xác định lại giá trị thực các khoản mục tài sản (tài sản ngắn hạn và dài hạn) của DN tại thời điểm báo cáo, trong đó đặc biệt chú ý là tài sản cố định hữu hình và quyền sử dụng đất tại các công ty con để đánh giá lại so với thời điểm ghi nhận ban đầu.

Bước 03: Chuyển đổi mô hình doanh nghiệp

 • Lập báo cáo định giá tài sản cho tất cả các công ty trong doanh nghiệp.

Tổng chi phí là 10,000 USD – 15,000 USD, thời gian 01 tháng.

 

Dịch vụ 3: Niêm yết cổ phiếu

 Nội dung công việc

Bước 01: Lập kế hoạch niêm yết

 • Lên kế hoạch và lộ trình niêm yết chi tiết, cũng như các công việc cần chuẩn bị nhằm đáp ứng đủ điều kiện niêm yết.
 • Tạo lập thị trường giao dịch cho cổ phần của Công ty trong quá trình trở thành công ty đại chúng.
 • Chuẩn bị các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng.

Bước 02: Lưu ký chứng khoán và niêm yết

 • Xây dựng bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu và các hồ sơ khác liên quan và nộp hồ sơ lên TTGDCK Hà Nội.
 • Nộp hồ sơ niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Thực hiện theo quy chế niêm yết của HOSTC, HASTC)
 • Phối hợp với tổ chức niêm yết bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ cho đến khi được chấp thuận nguyên tắc.
 • Lập hồ sơ lưu ký chứng khoán
 • Công bố thông tin lưu ký và niêm yết.
 • Làm các thủ tục xin phép niêm yết.

Bước 03: Khai trương giao dịch

 • Đăng ký ngày giao dịch với Sở giao dịch chứng khoán.
 • Phối hợp với Sở Giao Dịch chứng khoán tổ chức lễ trao quyết định.

 

Dịch vụ 4: Tư vấn tìm đối tác chiến lược

Nội dung công việc

Bước 01: Định giá Công ty

 • Nghiên cứu các báo cáo tài chính
 • Trao đổi với ban giám đốc và các nhân sự liên quan
 • Lập mô hình định giá
 • Soạn báo cáo định giá
 • Soạn bài thuyết trình trước nhà đầu tư
 • Soạn bản công bố thông tin (IM)

Bước 02: Lập danh sách và tiếp cận nhà đầu tư tìm năng

 • Lập danh sách nhà đầu tư tiềm năng
 • Tiếp xúc, gặp gỡ các nhà đầu tư thông qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo.

Bước 03: Chốt danh sách các nhà đầu tư

 • Phát triển phòng dữ liệu (data room)
 • Gửi bảng Thư mời gọi đầu tư (Letter of Interest)
 • Phân tích, đánh giá các nhà đầu tư và chốt danh sách các nhà đầu tư tiềm năng.
 • Hỗ trợ công ty trong quá trình nhà đầu tư thực hiện Due Diligence (DD).
 • Đàm phán với nhà đầu tư chiến lược
 • Chọn lựa nhà đầu tư chiến lược
 • Soạn thảo, tiến hành ký kết hợp đồng.

Bước 04: Công bố thông tin

 • Đại diện cho cho Công ty liên lạc với Ủy ban chứng khoán NN và cơ quan thẩm quyền.
 • Thực hiện các hồ sơ tài liệu khác nếu cần thiết.

Tổng chi phí là 5,000 USD – 10,000 USD, thời gian 12 tháng + tối thiểu 2% trên tổng số tiền huy động được, tùy theo từng trường hợp cụ thể mức tỷ lệ % phí sẽ xác định cho phù hợp.

 

Tin nổi bật

DANH SÁCH KỂM TOÁN VIÊN (new)
Cập nhật chính sách thuế 2020(new)
Thông tư 202 ngày 22/12/2014 Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất
Công văn số: 12568/BTC-CĐKT ngày 09 tháng 09 năm 2015 của BỘ TÀI CHÍNH (new)
Báo cáo tài chính và hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

Dịch vụ