Tư vấn kiểm soát tài chính

Nội dung dịch vụ

 Kiểm soát kế hoạch tài chính và so sách việc thực hiện thực tế

Tư vấn cho Ban Giám Đốc/Hội đồng Quản Trị về việc kiểm tra và đưa giải pháp việc thực hiện thực tế của kế hoạch doanh thu – chi phí, bao gồm:

 • Quỹ lương và xây dựng chính sách lương cho từng bộ phận.
 • Kiểm tra kế hoạch doanh thu/ chi phí/ lợi nhuận thực hiện trong thực tế.
 • Lập báo cáo kiểm soát thực hiện kế hoạch doanh thu – chi phí cho Tổng Giám Đốc/Hội đồng Quản trị (định kỳ tháng).

 Phân tích, cảnh báo và giải pháp tài chính

 • Tình hình công nợ phải thu, phải trả và nợ vay.
 • Hiệu quả sử dụng tài sản cố định, công cụ dụng cụ. Khuyến cáo về tình hình bảo trì, hoặc thanh lý.
 • Phân tính khả năng tạo doanh thu của từng khách sạn.
 • Lập báo cáo định kỳ tháng cho Tổng Giám Đốc/Hội đồng Quản trị.

 Tổ chức hệ thống tài chính và công cụ kiểm soát tài chính

 • Soạn, hiệu chỉnh và ban hành Quy chế hoạt động và quy chế kiểm soát cho:  Hệ thống kế toán/ Bộ phận Kiểm soát nội bộ.
 • Tái cơ cấu nhân sự hợp lý của bộ phận tài chính kế toán.
 • Phân công/phân nhiệm từng thành viên của bộ phận tài chính.
 • Hệ thống báo cáo cho từng thành viên đối với cấp trên.
 • Lập báo cáo kiểm soát hàng tháng các vấn đề tồn đọng và solutions tương ứng.

 Tư vấn về chính sách thuế và cảnh báo rủi ro về thuế

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp/ Thuế Giá trị gia tăng/ Thuế nhà thầu/ Thuế thu nhập cá nhân.
 • Cảnh báo và đưa ra biện pháp xử lý theo đúng quy định để đảm bảo tiết kiệm thuế cho doanh nghiệp.

 Phương pháp làm việc

 • Thời gian làm việc và nội dung công việc chi tiết được xây dựng hàng tháng.
 • Toàn quyền sử dụng thông tin của phòng tài chính-kế toán, thời gian và quyết định nội dung công việc của việc tư vấn. Đảm bảo tính khách quan và bảo mật thông tin.
 • Thông tin quá trình thực hiện dịch vụ được C/c liên tục cho Tổng Giám Đốc/Hội đồng Quản trị.
 • Chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan về nội dung tư vấn với Tổng Giám Đốc/Hội đồng Quản trị.